Codi Deontològic

Codi Deontològic de la Professió de Consultoria en Responsabilitat Social i Sostenibilitat (RS&S)

Com a professional de consultoria en responsabilitat social i sostenibilitat a les organitzacions, el meu propòsit és actuar com a promotor, inspirador i transmissor de coneixement que ajudi els meus clients a prendre decisions atenent, al mateix temps, els interessos i necessitats actuals i futures de la pròpia organització, de la societat i del planeta en el seu conjunt .

Per això, em comprometo a:

 1. Comportar-me de manera ètica i amb la màxima integritat. El meu comportament personal es regirà per la integritat i la coherència amb els valors propis de l’ètica i la RS&S.
 2. Promoure la integració de l’RS&S a les organitzacions, de manera que creïn valor afavorint el bé comú.  Em mantindré al dia dels nous desenvolupaments que es produeixin en el meu camp. Així mateix, i donat el caràcter interdisciplinari, transversal i holístic de la responsabilitat i la sostenibilitat, promouré la col·laboració, la recerca i la integració en aquest terreny de persones, coneixements i experiències provinents d’altres camps.
 3. Evitar el conflicte d’interessos en l’exercici de la meva activitat professional. Refusaré crear o promoure tota mena de propostes i iniciatives que em portin a ser jutge i part interessada. Així mateix, refusaré participar en projectes que serveixin per maquillar, justificar o amagar actuacions contràries als principis de l’RS&S.
 4. Defensar els legítims interessos dels meus clients mantenint la meva independència i el meu compromís amb l’RS&S. Els principis i valors que guiaran les relacions amb els meus clients seran la confidencialitat, l’honestedat, la confiança i el bé comú.
 5. Promoure que els meus clients integrin l’RS&S en la seva cultura, govern, relacions, estratègia, productes, serveis i operacions en general. En la tasca amb els meus clients els acompanyaré en el procés d’integració de l’RS&S en la seva cultura. Procuraré que, tant les seves activitats internes com les relacions i diàleg amb els seus grups d’interès, siguin coherents amb els valors de l’RS&S.
 6. Mostrar en les meves relacions i actuacions públiques el màxim respecte pel treball d’altres professionals de consultoria en RS&S. Defensaré la pràctica responsable de la consultoria i promouré la cooperació per sobre de la competitivitat.
 7. Actuar com a agent de canvi. La meva aportació a l’RS&S de les organitzacions, a més d’assessorar tècnicament, buscarà la seva transformació en nom del bé comú. Així mateix, donaré suport perquè el marc legal estigui alineat amb els principis de l’RS&S i del bé comú.

Podeu adherir-vos al codi aquí.

The Code in English:

As a CSR consultant, my purpose is to act as promoter, inspirer and transmitter of knowledge to help my clients make decisions that meet, at the same time, the current and future needs of organizations, planet and society.

Therefore, I pledge to:

 • Behave ethically and with the utmost integrity. My personal behavior will be governed by the integrity and consistency with the values of ethics and CSR.
 • Promote the integration of CSR in organizations, in order to create value promoting the common good. I will keep updated on new developments that occur in my field. Also, given the interdisciplinary, holistic and cross-functional approach of CSR, I will promote collaboration, search and integration in this area of people, knowledge and experience from other fields.
 • Avoiding conflict of interest in the exercise of my profession. I will refuse creating or promoting proposals and initiatives that lead me to be both judge and interested party. Also, I will refuse to participate in projects that serve to mask, hide or justify actions contrary to the principles of CSR.
 • Defending the legitimate interests of my clients while keeping my independence and my commitment to CSR. The principles and values that guide relationships with my clients will be confidentiality, honesty, trust and common good.
 • Promoting that my clients integrate CSR in their company culture, governance, strategy, products, services and operations in general. I will accompany my clients in the process of integrating CSR in their company culture. I will see that both their internal activities and their external relationships, such as their stakeholder engagement, be consistent with the values of CSR.
 • Showing the utmost respect for the work of fellow CSR professionals in my consulting activities. I will defend responsible consulting practice and I will promote cooperation over competition.
 • Acting as a change agent. My contribution to organizations’ CSR will provide technical advice and seek transformation for the common good. It will also support that legal frameworks are aligned with the principles of CSR and the common good.

Deixa el teu comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s